កែវ រំចង់ | Keo Rumchong Vs Iquezang
Kiteyus Huos Nak Mean Kun - Peakmi 16-09-2014
YutheSel Baksei Cham Laek, Chinese (Part-38 End)
A Mab Chuon Khmorch Tov Strok, Chinese Ghost Movie
Pei Sneh Neang Hong, Khmer Movie (Part 6)
Neang Leak - Peakmi 19-08-2014
Phka Sbai Roeng, Thai Drama Movie (Part-28 End)
Samnorch Tam Phoum 19-08-2014
Koun Brorsa LeurKor - 2014, Khmer comedy movie
Kompuol Nak Brochut, Thai drama movie (Part 22)
Labech Sneh Bombat PrahAteth, Thai drama movie (Part 30)
Tep Thida Rumsay Klen, Thai drama movie (Part 12)