Eot Thipul Sneh Amatak, Thai drama movie (Part-18 End)
Koun Kromom Kruo Thmob, Thai drama movie (Part 26)
Slab Makortt, Thai drama movie (Part 36)
Kumnum Adetacheat, Khmer drama movie (Part 26)
Sanha - the Signal [Short film]
Prasath Prah Vihea Khmer - By Ah Da Sakada
Eyes Nose Lips - G-Devith
Derm 3 Kon Khmer - Original Album
Somaraphum Nhak Sach, Thai (Part 18)
Phkay Sneh Kbae Chan, Thai (Part 08)
Bopha Mean Poes - Peakmi 22-07-2014
Vimean Sneh Phchea Bat, Thai drama movie (Part-46 End)