RHM Production - VCD Vol 146 (10 Songs)
RHM Production - VCD Vol 145 (10 Songs)
Phleng Record VCD Vol 10 (8 Songs)
Kumnum Adetacheat, Khmer drama movie (Part 27)
Snam Sneh Komlang Mea, Thai drama movie (Part 16)
Phkay Sneh Kbae Chan, Thai (Part 16)
Somaraphum Nhak Sach, Thai (Part 24)
Slab Makortt, Thai drama movie (Part-36 End)
Besdoung Prei, Thai dram movie (Part 20)
Koun Kromom Kruo Thmob, Thai drama movie (Part-32 End)
Bopha Mean Poes - Peakmi (Part-2 End)
Sneh Huos Prom Daen, Thai drama movie (Part-20 End)